HAOMOOC首页
全站导航
《诗经》
admin上传于2018-04-25 16:54:11
|
0人阅读
— 访落
上一篇 目录 下一篇
访予落止,率时昭考。
於乎悠哉,朕未有艾。
将予就之,继犹判涣。
维予小子,未堪家多难。
绍庭上下,陟降厥家。
休矣皇考,以保明其身。

作品赏析

周成王即政,祭庙并咨谋群臣。

访:谋。落:始。率:循。昭考:一说指武王。

朕未有艾:心中无数。一说我不能达到。

将予就之,继犹判涣:将使予勉强以就之者,犹恐其判涣而不合也。判涣,分散。

绍:继。厥家:群臣。

以保明其身:指明察是非,择安去危,保全其身。


引自《轻松学诗经》[url=http://cuixidong.at.china.com]http://cuixidong.at.china.com[/url]
上一篇   《诗经》— 潜     下一篇   《诗经》— 旱麓
今日已学习