HAOMOOC首页
全站导航
《诗经》
admin上传于2018-04-25 16:54:11
|
0人阅读
— 执竞
上一篇 目录 下一篇
执竞武王,无竞维烈。
不显成康,上帝是皇。
自彼成康,奄有四方,斤斤其明。
钟鼓喤喤,筦磬将将。
降福穰禳,降福简简。
威仪反反,既醉既饱,福禄来反。

作品赏析

周公成王祭武王。

执竞:持以自强。一说执获强御。无竞维烈:不强乎其克商之功业。成康:成安。一说成王、康王。皇:美。一说君。

斤斤:明察也。一说辉煌的功业。喤喤(音皇):声音大而和谐。筦(音管):管。乐器名。将将:集也。指诸侯会集。

反反:慎重貌。反:一说复也。
引自《轻松学诗经》[url=http://cuixidong.at.china.com]http://cuixidong.at.china.com[/url]
上一篇   《诗经》— 菀柳     下一篇   《诗经》— 桓
今日已学习